کارویار

سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

جزئیات پروژه

200,000 تومان قیمت ثابت

 

شخصی که مقاله انجام می دهد

نام و نام خانوادگی oxin
تلفن همراه 9198945440

یک مقاله میخواستم با موضوع بررسی و ارزیابی اثرات توسعه فیزیکی شهر اراک با رویکرد زیست محیطی ( یا می توانید موضوع را تغییر داده ) ولی کلید واژه ها: توسعه فیزیکی، توسعه شهری، زیست محیطی باشند. و این که با مدل SWOT یا تاپسیس، انجام شود.

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×