کارویار

سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

جزئیات پروژه

100,000 تومان قیمت ثابت

 

نیاز به یک محقق در زمینه بافت های فرسوده شهری دارم

نام و نام خانوادگی ارسلان
تلفن همراه 09130758772

موضوع تحقیق: رویکرد توسعه پایدار شهری در بافت فرسوده با تاکید بر بعد اجتماعی
نیاز به نمونه موردی ندارد
برخی از منابع پژوهش، مقدمه، پیشینه و مبانی نظری کار آماده است و نیاز به متن اصلی تحقیق دارد:
شامل یک چهارچوب نظری از بعد اجتماعی توسعه پایدار و سپس وارد کردن آن به بحث بافت فرسوده شهری
از چهارچوب نظری تا پایان پژوهش.

لطفا هزینه کمک در پروژه و مدت زمان خود را پیشنهاد دهید:صد هزار تومان بیشتر نمیشود

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×