کارویار

سایت کسب و کار و برون سپاری آنلاین پروژه

جزئیات پروژه

این پروژه فعال است.
×
200,000 تومان قیمت ثابت

 

یک مقاله در زمینه توسعه شهری با رویکرد محیط زیست می خواستم

نام و نام خانوادگی نوید عبدی
تلفن همراه 9198945441

یک مقاله با عنوان بررسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری با رویکرد زیست محیطی در کلانشهر اراک می خواستم.
هزینه آن را بهم بگویید و جند روزه تحویل می دهید. ( می توانید تا حدودی عنوان و تغییر دهید) ولی کلید واژه همین باشد: زیست محیطی، تحقق پذیری، توسعه شهری، شهر اراک

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×